Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND thị xã Sa Pa về triển khai các hoạt động hưởng ứng: Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2021; Văn bản số 810/UBND-VHTT về việc hưởng ứng “Giờ trái đất 2021”; Văn bản số 451/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX ngày 26/3/2021 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng: Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND thị xã Sa Pa về triển khai các hoạt động hưởng ứng: Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2021; Văn bản số 810/UBND-VHTT về việc hưởng ứng “Giờ trái đất 2021”; Văn bản số 451/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX ngày 26/3/2021 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng: Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

          Thực hiện văn bản Số: 117/PGD&ĐT-CMNV về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng: Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

          Trường Tiểu học San Sả Hồ II đã thực hiện các hoạt động hưởng ứng: Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 như sau.

1. Mục đích

          Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tầm quan trọng của tài nguyên nước, tài nguyên khí hậu và hành động bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguyên liệu và hiệu quả tài nguyên, năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chuỗi sự kiện hưởng ứng: Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất.

          2. Yêu cầu

          - Tổ chuyên biệt nhà trường tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng: Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

          - Thay đổi nhận thức của thế hệ trẻ bằng những hành động nhỏ ý nghĩa lớn trong bảo vệ nguồn nước, tài nguyên thiên nhiên và tích cực trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

          II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

          1. Nội dung tuyên truyền

          - Tuyên tuyên truyền về: “Giá trị của nước” để nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, xã hội; tăng cường các giải pháp trong bảo vệ nguồn nước với giá trị cốt lõi là thúc đẩy các hoạt động cụ thể trong bảo vệ và tiết kiệm nguồn nước,

          - Tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của chủ đề của ngày Ngày Khí tượng thế giới năm 2021 “The Ocean, Our Climate anh Weather” - “Đại dương, thời tiết và khí hậu của chúng ta”; qua đó nhấn mạnh trong bảo vệ rừng, tích cực trồng cây xanh ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

          - Tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 với chủ đề “Speak up for nature” - “Lên tiếng vì thiên nhiên” nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức mối liên hệ giữa cộng đồng với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh, đặc biệt đối với dịch bệnh Covid – 19;

          2. Các hoạt động cụ thể

          - Thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên  và học sinh trong các buổi sinh hoạt tập thể,

          - Thực hiện tuyên truyền tới tất cả học sinh đặc biệt là học sinh bán trú để nhấn

mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, xã hội,

          - Các giáo viên chủ nhiệm các lớp thực hiện công tác tuyên truyền tại lớp mình,

          - Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng chuỗi sự kiện như: Cho học sinh tăng cường lao động dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực trường học và đoạn đường được phân công phụ trách,

          - Tổ chức cho học sinh phân loại rác thải và tận dụng các loại vật liệu có thể tái chế từ rác làm đồ chơi, đồ dùng và tổ chức trưng bày thi giữa điểm trường chính và điểm trường thôn lý.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Tổ chuyên biệt nhà trường tham mưu cho ban giám hiệu về các hình thức tổ chức thực hiện các hoạt đông. Trực tiếp thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tổ chức cho học sinh thi làm đồ dùng từ các vật liệu tái chế, tổ chức cho học sinh lao động dọn  dẹp vệ sinh,

          - Kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức thực hiện; báo cáo ban giám hiệu về kết quả thực hiện.

          Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng: Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 của trường Tiểu học San Sả Hồ II.

(Sau đây là 1 số hình ảnh minh họa)

Lao động dọn vệ sinh

Thi làm đồ dùng từ vật liệu tái chế

Tuyên truyền cho học sinh bán trú

Truyên truyền tới từng lớp (Ảnh Hồng Kỳ)