Nhằm giúp giáo viên biết và sử dụng phần mềm quản lý nhà trường, triển khai hồ sơ điện tử, các phần mềm phục vụ công tác giảng dạy, thiết kế bài giảng. Tăng cường năng lục tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN4.0) trong giáo dục.

         Ngày 27 tháng 9 năm 2019 trường Th San Sả Hồ II đã tổ chức chuyên đề công nghệ thong tin cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường

       Căn cứ Công văn số 3946/BGDĐT-CNTT, ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2019 - 2020;

       Căn cứ Công văn số 1627/SGD&ĐT-GDTrH, ngày 25/9/2019 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019 - 2020;

        Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-PGD&ĐT, ngày 28/9/2018 của Phòng GD&ĐT Sa Pa vê việc phát triên ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2018 - 2025;

        Căn cứ vào kế hoạch số 45/ KH -THSSH II ngày 16/9/2019 của trường TH San Sả Hồ II, về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020;

Căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường và những nhu cầu của giáo viên nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 157/KH-UBND, ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về phát triển ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT giai đoạn
2018
- 2025;

        Nhằm giúp giáo viên biết và sử dụng phần mềm quản lý nhà trường, triển khai hồ sơ điện tử, các phần mềm phục vụ công tác giảng dạy, thiết kế bài giảng. Tăng cường năng lục tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN4.0) trong giáo dục.

         Ngày 27 tháng 9 năm 2019 trường Th San Sả Hồ II đã tổ chức chuyên đề công nghệ thong tin cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên đề vừa qua.

                                                                                                                   Nguồn: Vi Hồng Kỳ